Адреса:
Трнава Промет, Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац

Тел/Факс:

034/302-235

034/370-403

034/370-427

034/345-900

034/20-55-34

контакт форма

за предлоге, сугестије, критике -Поштовани купци, молимо вас да све евентуалне жалбе и рекламације упутите усмено на продајном месту лицима овлашћеним за пријем рекламација или путем е-маил адресе: info@trnava.rs уз обавезну доставу фискалног исечка или другог доказа о куповини.

ИСТОРИЈАТ И ПРОФИЛ

-Предузеће "Трнава Промет", друштво са огрaниченом одговорношћу за промет на велико и мало, регистровано је децембра 1989. године код трговинског суда Крагујевац, са основном делатношћу трговине. Обављајући трговину на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, са широким асортиманом робе са преко 10.000 артикала, предузeће снабдева у највећем делу трговинске радње и има развијен промет са производним и услужним предузећима.

-Предузеће располаже сопственим продајним капацитетима за трговину, магацинским простором као и више малопродајних објеката у Крагујевцу. Асортиманом робе, квалитетом услуге, условима продаје и ценом робе предузеће је конкурентно осталим познатим трговинским кућама у Србији.

-Предузеће ТРНАВА ПРОМЕТ Д.О.О. с обзиром на прогресивну политику развоја предузећа, у односу на остала предузећа из делатности, заузима истакнуту позицију, која се огледа како у инвестиционим улагањима тако и различитом кадровском профилу и потенцијалу. Менаџмент предузећа својим личним квалификацијама и радним искуством, успешно води предузеће пуних 25 година уз функционисање свих организационих целина.

-Од оснивања, предузеће је улагало у објекте, магацине, возни парк, савремену опрему, компјутере и информационе системе у циљу бржег и квалитетнијег пружања услуга и ефикаснијег пословања. Развој пословања изискyје сталну потребу за новим кадровима тако да се број запослених у континуитету повећавао од једног запосленог - оснивача у 1989. години, до преко 450 запослених радника 2014. године.

-На бази економских параметара, инвестиционих планова и захтева тржишта - ТРНАВА ПРОМЕТ д.о.о. постала је препознатљива трговинска кућа, са изграђеним добрим пословним односима, како са својим добављачима тако и са купцима, са тенденцијм освајања нових савремених токова пословања.


ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСНОВНИХ ПОДАТАКА


ПИБ 101223948
МАТИЧНИ БРОЈ 07364857
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 4729
НАЗИВ ФИРМЕ Предузеће за промет на велико и мало "ТРНАВА ПРОМЕТ" доо
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗОРАН ВУКИЋЕВИЋ директор
ОПШТИНА 34000 КРАГУЈЕВАЦ
АДРЕСА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ БРИГАДА ББ
ТЕЛЕФОН 034/370-403, 370-427, фах. 302-235
ОБВЕЗНИК ПДВ ДА
ПДВ регистрациони број 127972805
КРЕДИ БАНКА 150-243-88
KOMEРЦИЈАЛНА БАНКА 205-174066-41
INTESA BANCA 160-7593-92
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 355-1014801-70
RAIFFEISEN BANK 265-331 031 0000 108 - 24

Трнава Промет - Крагујевац